o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do
vlastníctva obce
o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a
záväzkov do majetku obce
D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Belínna roky 2015 - 2022