Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
Stránkové dni:
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
ÚRADNÁ TABUĽA
 
 
o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich
záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce
o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a
záväzkov do majetku obce
D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce  Belínna roky 2015 - 2022