Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
Stránkové dni:
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
OZNAMY
  Dňa 9. januára 2016  sa v Rimavských Janovciach uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín.
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2015,  návrh na rozdelenie zisku z
nájmu poľn. pôdy
3. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej pôdy
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

Dňa 22. mája 2014 bol vykonaný zápis Urbárskeho pozemkového spoločenstva Belín do registra pozemkových spoločenstiev a  spoločenstvo týmto dňom nadobudlo právnu subjektivitu.
Na základe žiadosti bolo 11. júna 2014 pridelené spoločenstvu
IČO:42316324.

OZNAM !
Výbor Urbárskeho  pozemkového spoločentva Belín na svojom zasadnutí  dňa 24. 1. 2015  v Belíne rozhodol, že podiely vlastníkov, ktoré spravuje, dá do prenájmu na 10 ro- kov Ondrejovi Pálkovácsovi - Agropa z Rimavských Janoviec.

                                        Mgr. Zdenek Huszty, preds. UPS


Orgány Urbárskeho pozemkového spoločenstva Belín
Zmluva o pozemkovom spoločenstve
Stanovy pozemkového spoločenstva

Vlastnícke podiely členov UPS Belín
Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom
Nájomná zmluva_UPS Belín_Ondrej Pálkovács-AGROPA

Stará urbárska kniha obce Belín z r. 1771 - 1773Dňa  21. januára 2017 sa na obecnom úrade v Belíne  o
10. 00 hod. konalo valné zhromaždenie
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej
pôdy
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
 

                                    
Dňa  26. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Belíne uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín. 
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017
      3.   Rôzne
      4.   Diskusia
      5.   Záver