Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
Stránkové dni:
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
OZNAMY
                                        
Dňa  18. mája 2019 sa na Obecnom úrade v Belíne uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín.
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018
     4. Vyplatenie podielov z nájmu poľn. pôdy za rok 2018
     5. Schválenie Stanov UPS v zmysle  zák. č. 110/2018 Z.z.
     6. Voľba nového výboru UPS
     7. Rôzne
     8. Diskusia
     9. Uznesenie
    10. Záver
    
________________________________________________
_


Dňa  26. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Belíne uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín. 
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017
      3.   Rôzne
      4.   Diskusia
      5.   Záver
________________________________________________
_


Dňa  21. januára 2017 sa na obecnom úrade v Belíne  o 10.
00 hod. konalo valné zhromaždenie
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej
pôdy
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
______________________________________________________________
_

Dňa 9. januára 2016  sa v Rimavských Janovciach uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín.
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2015,  návrh na rozdelenie
zisku z nájmu poľn. pôdy
3. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej pôdy
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
______________________________________________________________
_

Dňa 22. mája 2014 bol vykonaný zápis Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Belín do registra pozemkových
spoločenstiev a  spoločenstvo týmto dňom nadobudlo právnu
subjektivitu.
Na základe žiadosti bolo 11. júna 2014 pridelené spoločenstvu
IČO:42316324.
______________________________________________________________
_

                                       OZNAM
Výbor Urbárskeho  pozemkového spoločentva Belín na svojom
zasadnutí  dňa 24. 1. 2015  v Belíne rozhodol, že podiely
vlastníkov, ktoré spravuje, dá do prenájmu na 10 ro- kov
Ondrejovi Pálkovácsovi - Agropa z Rimavských Janoviec.

                                        Mgr. Zdenek Huszty, preds. UPS

______________________________________________________________
_


Stará urbárska kniha obce Belín z r. 1771 - 1773

______________________________________________________________
_

Orgány Urbárskeho pozemkového spoločenstva Belín

Zmluva o pozemkovom spoločenstve (upravená podla z.
110/2018 Z.z.)

Stanovy pozemkového spoločenstva (upravené podla z.
110/2018 Z.z.)


Vlastnícke podiely členov UPS Belín

Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom

Nájomná zmluva_UPS Belín_Ondrej Pálkovács-AGROPA

Dodatok č.1  k nájomnej zmluve s AGROPA

______________________________________________________________
_


Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (v znení
č. 34/2014 Z. z., 110/2018 Z. z.)