Dňa  18. mája 2019 sa na Obecnom úrade v Belíne uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín.
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018
     4. Vyplatenie podielov z nájmu poľn. pôdy za rok 2018
     5. Schválenie Stanov UPS v zmysle  zák. č. 110/2018 Z.z.
     6. Voľba nového výboru UPS
     7. Rôzne
     8. Diskusia
     9. Uznesenie
    10. Záver
Dňa  26. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Belíne uskutočnilo
valné zhromaždenie UPS Belín. 
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017
      3.   Rôzne
      4.   Diskusia
      5.   Záver
Dňa  21. januára 2017 sa na obecnom úrade v Belíne  o 10. 00 hod. konalo valné zhromaždenie
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej pôdy
3. Rôzne
4. Diskusia
          5.  Záver
Dňa 9. januára 2016  sa v Rimavských Janovciach uskutočnilo valné zhromaždenie UPS Belín.
                                                                                                       
Program:
1. Otvorenie
2. Účtovná závierka za rok 2015,  návrh na rozdelenie zisku z nájmu poľn. pôdy
3. Výplata podielov z nájmu poľnohospodárskej pôdy
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenie
             7.   Záver
Dňa 22. mája 2014 bol vykonaný zápis Urbárskeho pozemkového spoločenstva Belín do registra pozemkových spoločenstiev a  spoločenstvo týmto dňom
nadobudlo právnu subjektivitu.
Na základe žiadosti bolo 11. júna 2014 pridelené spoločenstvu
IČO:42316324.
Výbor Urbárskeho  pozemkového spoločentva Belín na svojom zasadnutí  dňa 24. 1. 2015  v Belíne rozhodol, že podiely vlastníkov, ktoré spravuje, dá do
prenájmu na 10 ro- kov Ondrejovi Pálkovácsovi - Agropa z Rimavských Janoviec.

                                                                                               Mgr. Zdenek Huszty, preds. UPS