Obec leží v Rimavskej kotline v plytkej dolinke Belínskeho potoka, južne od Rimavskej Soboty v nadmorskej výške 219 m na výmere 420 ha. Povrch chotára je odlesnený, zvyšky dubového lesa sú len v severnej časti územia. Nachádza sa tu minerálny prameň kyselka.
  Obec vznikla koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1349, keď patrila Bellényiovcom. Názov obce sa postupne menil na Beleyn (1349), Beljn (1808) a od roku 1920 Belín ( maďarsky Bellény).
   V roku 1427 tu bolo 8 samôt. Spustla za tureckých vpádov. Po znovuosídlení sa Belín zmenil na zemiansku obec. V 15. - 16. st. bola obec v držbe rodiny Bellényiovcov. Až po roku 1773 sa zase stal urbárskou obcou, v ktorej žilo 11 rodín urbárnikov (8 rodín Husztiovcov, 2 rodiny Istvánovcov a 1 rodina  Tóthová) a dve rodiny želiarov. Roku 1828 tu žilo 176 obyvateľov v 23 domoch. Okrem poľnohospodárstva sa venovali výrobe metiel a kief. V roku 1863 bol v obci postavený kostol v neskorom klasicistickom štýle. Po r. 1918 sa obec stala čisto poľnohospodárskou.       
  V dvadsiatych rokoch sa sem prisťahovali Slováci z okolia Detvy, Vígľaša, Bacúcha a Hriňovej, ktorí si tu postavili domy a hospodárili na kúpených poliach, tkali obrusy, uteráky, vankúše. Mnohí obyvatelia obce odchádzali za prácou do fabrík v Podbrezovej, Brezne alebo na sezónne práce do Čiech. V roku 1933 postavili v obci školu. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec bola oslobodená sovietskou armádou 19. decembra 1944 vojakmi II. ukrajinského frontu maršala Malinovského. V roku 1956 bolo v obci založené JRD s počtom členov 21, ktorí vložili do družstva vyše 100 ha pôdy. V roku 1961 s začala výstavba cesty cez obec. V r. 1965 prešlo JRD pod Štátne majetky, kde pracovala väčšina obyvateľov obce. V roku 1969 sa začala výstavba budovy obecného úradu (vtedy MNV). Dokončená bola v roku 1974.
   Už pred rokom 1989 mnoho obyvateľov obce dochádzalo do zamestnania mimo obec. Po roku 1989, keď sa zrušil štátny majetok, sa ich počet ešte zvýšil. V súčasnosti je v obci vysoká nezamestnanosť. Dvaja súkromne hospodáriaci roľníci poskytujú len sezónne práce. Nezamestnaní vykonávajú aktivačné práce pri Obecnom úrade v Belíne.


    V obci sa v minulosti nachádzal reformovaný kostol, klasicistická stavba z roku 1863. Išlo o sieňovú stavbu s rovným uzáverom. Kostol bol rekonštruovaný v 20.rokoch 20. storočía.  V interiéri sa nachádzal maľovaný kazetový strop, murovaná protestantská empora nesená dvoma stĺpmi a murovaná kazateľnica s dreveným baldachýnom. V súčasnosti kostol už nestojí, pretože bol zbúraný. Časť stavebného materiálu z bývalého kostola sa použila pri budovaní nového  kostola reformovanej cirkvi vo Fiľakove.
                                                                    
                                               
VIDEO z búrania kostola:
Bývalý kostol v Belíne reformovanej cirkvi Búranie kostola Kostol vo Fiľakove postavený aj z tehál belínskeho kostola
Bývalý kostol v Belíne reformovanej cirkvi Búranie kostola Kostol vo Fiľakove postavený aj z tehál belínskeho kostola
Pamätná doska belínskemu kostolu vo Fiľakove Zvon z belínskeho kostola, v súčasnosti umiestnený v kostole vo Fiľakove. Na zvone sú mená kostolníka Husztiho Jánosa a troch prísažných: Husztiho Pála, Husztiho Istvána a Imreczeho Adrása. Zvon bol odlievaný v Budapešti. Interiér  fiľakovského kostola reformovanej cirkvi, v ktorom je umietnená pamätná doska
Pamätná doska belínskemu kostolu vo Fiľakove Zvon z belínskeho kostola, v súčasnosti umiestnený v kostole vo Fiľakove. Na zvone sú mená kostolníka Husztiho Jánosa a troch prísažných: Husztiho Pála, Husztiho Istvána a Imreczeho Adrása. Zvon bol odlievaný v Budapešti. Interiér fiľakovského kostola reformovanej cirkvi, v ktorom je umietnená pamätná doska
Obec leží uprostred Rimavskej kotliny, v plytkej dolinke ľavostranného prítoku Rimavy v nadmorskej výške 193 - 302 m n.m. Prevažne odlesnený, silne lenitý pahorkatinný povrch chotára tvoria treťohorné sliene, ílovce a pieskovce, pokryté sprašovými hlinami. Zvyšky dubového lesa sú len v severnej časti. Má hnedozemné a ilimerizované pôdy. Nachádza sa tu aj minerálny prameň - kyselka (šťavica).
Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00

Stránkové dni:
Kontakty:

e-mail:   ocu.belin@post.sk
             obecnyuradbelin@gmail.com

tel.: 047/5698411
      0911417892