História obce
  Obec leží v Rimavskej kotline v plytkej dolinke Belínskeho potoka, južne od Rimavskej Soboty v nadmorskej výške 219 m na výmere 420 ha. Povrch chotára je odlesnený, zvyšky dubového lesa sú len v severnej časti územia. Nachádza sa tu minerálny prameň kyselka.
  Obec vznikla koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1349, keď patrila Bellényiovcom. Názov obce sa postupne menil na Beleyn (1349), Beljn (1808) a od roku 1920 Belín ( maďarsky Bellény).
   V roku 1427 tu bolo 8 samôt. Spustla za tureckých vpádov. Po znovuosídlení sa Belín zmenil na zemiansku obec. V 15. - 16. st. bola obec v držbe rodiny Bellényiovcov. Až po roku 1773 sa zase stal urbárskou obcou, v ktorej žilo 11 rodín urbárnikov a dve rodiny želiarov. Roku 1828 tu žilo 176 obyvateľov v 23 domoch. Okrem poľnohospodárstva sa venovali výrobe metiel a kief. V roku 1863 bol v obci postavený kostol v neskorom klasicistickom štýle. Po r. 1918 sa obec stala čisto poľnohospodárskou.       
  V dvadsiatych rokoch sa sem prisťahovali Slováci z okolia Detvy, Vígľaša, Bacúcha a Hriňovej, ktorí si tu postavili domy a hospodárili na kúpených poliach, tkali obrusy, uteráky, vankúše. Mnohí obyvatelia obce odchádzali za prácou do fabrík v Podbrezovej, Brezne alebo na sezónne práce do Čiech. V roku 1933 postavili v obci školu. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec bola oslobodená sovietskou armádou 19. decembra 1944 vojakmi II. ukrajinského frontu maršala Malinovského. V roku 1956 bolo v obci založené JRD s počtom členov 21, ktorí vložili do družstva vyše 100 ha pôdy. V roku 1961 s začala výstavba cesty cez obec. V r. 1965 prešlo JRD pod Štátne majetky, kde pracovala väčšina obyvateľov obce. V roku 1969 sa začala výstavba budovy obecného úradu (vtedy MNV). Dokončená bola v roku 1974.
   Už pred rokom 1989 mnoho obyvateľov obce dochádzalo do zamestnania mimo obec. Po roku 1989, keď sa zrušil štátny majetok, sa ich počet ešte zvýšil. V súčasnosti je v obci vysoká nezamestnanosť. Dvaja súkromne hospodáriaci roľníci poskytujú len sezónne práce. Nezamestnaní vykonávajú aktivačné práce pri Obecnom úrade v Belíne.
Stránkové dni:
Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
Archívne zábery